../jpeg/ttci.gif (10970 Byte)

TISCHTENNISCLUB ITTIGEN

Bantiger - Cup

Resultats-Übersicht / Vue des résultats / Vista dei risultati

 

 

  30. Bantiger-Cup 2011 29. Bantiger-Cup 2010
     
 
Resultate SA
Résultats SA     05.02.11
Risultati SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SA
Résultats SA     06.02.10
Risultati SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
 
Resultate SO
Résultats DI      06.02.11
Risultati DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SO
Résultats DI      07.02.10
Risultati DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
 
Auslosung SA
Tirage au sort SA
Sorteggio SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SA
Tirage au sort SA
Sorteggio SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
 
Auslosung SO
Tirage au sort DI
Sorteggio DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SO
Tirage au sort DI
Sorteggio DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
 
Foto-Galerie 2011
Galerie des photos 2011
Galleria nelle fotos 2011
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto-Galerie 2010
Galerie des photos 2010
Galleria nelle fotos 2010
Ppp5.gif (4463 bytes)

 

28. Bantiger-Cup 2009 27. Bantiger-Cup 2008 26. Bantiger-Cup 2007
     
Resultate SA
Résultats SA    31.01.09
Risultati SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SA
Résultats SA     02.02.08
Risultati SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SA
Résultats SA     03.02.07
Risultati SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Resultate SO
Résultats DI      01.02.09
Risultati DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SO
Résultats DI      03.02.08
Risultati DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate SO
Résultats DI      04.02.07
Risultati DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Auslosung SA
Tirage au sort SA
Sorteggio SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SA
Tirage au sort SA
Sorteggio SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SA
Tirage au sort SA
Sorteggio SA
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Auslosung SO
Tirage au sort DI
Sorteggio DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SO
Tirage au sort DI
Sorteggio DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Auslosung SO
Tirage au sort DI
Sorteggio DO
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto-Galerie 2009
Galerie des photos 2009
Galleria nella fots 2009
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto/Video-Galerie 2008
Galerie photo/video 2008
Galleria foto/video 2008
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto-Galerie 2007
Galerie des photos 2007
Galleria nelle fotos 2007
Ppp5.gif (4463 bytes)

 

25. Bantiger-Cup 2006 24. Bantiger-Cup 2005 23. Bantiger-Cup 2004
     
Resultate Samstag 4.2.06
résultats samedi 4.2.06
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 5.2.05
résultats samedi 5.2.05
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 31.1.04
résultats samedi 31.1.04
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Resultate Sonntag 5.2.06
résultats dimanche 5.2.06
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 6.2.05
résultats dimanche 6.2.05
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 1.2.04
résultats dimanche 1.2.04
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto Galerie 2006
galerie des photos.
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto Galerie 2005
galerie des photos.
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto Galerie 2004
galerie des photos.
Ppp5.gif (4463 bytes)

 

22. Bantiger-Cup 2003 21. Bantiger-Cup 2002 20. Bantiger-Cup 2001
     
Resultate Samstag 1.2.03
résultats samedi 1.2.03
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 2.2.02
résultats samedi 2.2.02
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 3.2.01
résultats samedi 3.2.01
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Resultate Sonntag 2.2.03
résultats dimanche 2.2.03
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 3.2.02
résultats dimanche 3.2.02
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 4.2.01
résultats dimanche 4.2.01
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
 
     
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
 
Foto Galerie 2003
galerie des photos
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto Galerie 2002
galerie des photos
Ppp5.gif (4463 bytes)
Foto Galerie 2001
galerie des photos
Ppp5.gif (4463 bytes)

19. Bantiger-Cup 2000 18. Bantiger-Cup 1999 17. Bantiger-Cup 1998
     
Resultate Samstag 5.2.00
résultats samedi 5.2.00
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 6.2.99
résultats samedi 6.2.99
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Samstag 7.2.98
résultats samedi 7.2.98
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Resultate Sonntag 6.2.00
résultats dimanche 6.2.00
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 7.2.99
résultats dimanche 7.2.99
Ppp5.gif (4463 bytes)
Resultate Sonntag 8.2.98
résultats dimanche 8.2.98
Ppp5.gif (4463 bytes)
     
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SA
tirage au sort samedi
Ppp5.gif (4463 bytes)
 
     
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
Gruppen-Auslosung SO
tirage au sort dimanche
Ppp5.gif (4463 bytes)
 
     
Foto-Galerie 2000
Galerie des photos 2000
Ppp5.gif (4463 bytes)


../jpeg/ppp5.gif (4463 Byte)                                   ../jpeg/ppp6.gif (4463 Byte)

                     Zurück                            Home